ທ່ຽວໂຮງງານ

ສາງ

ກອງປະຊຸມການຜະລິດ

1
2
3
4

ສາຍການຜະລິດ

8
7
5
6

ໃບຢັ້ງຢືນ

1
3
2
4
5
7

ການທົດສອບຄຸນນະພາບ

1
4
3
2